Pozasądowe sposoby dochodzenia wierzytelności

Pozasądowe formy dochodzenia należności

1. Windykacja przedsądowa

Windykacja może przybierać dwie formy: przedsądową bądź sądową.

Windykacja sądowa polega na skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, którego celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego i egzekucja.

Windykacja przedsądowa dotyczy zaś bieżących działań prewencyjnych polegających m.in. na:

 • bezpośrednim kontaktowaniu się z dłużnikiem, zmierzających do poinformowania go o zadłużeniu,
 • ustaleniu przyczyn braku wykonania zobowiązania,
 • uzyskaniu oświadczenia o uznaniu długu i zobowiązaniu się do jego spełnienia.

Przedsądowe dochodzenie wierzytelności może przybierać formę różnych czynności faktycznych. Zazwyczaj są to monity, zmierzające do skłonienia dłużnika do zapłaty prowadzone w formie:

 • rozmów telefonicznych, e-maili, smsów,
 • pisemnych wezwań do zapłaty, kierowanych do dłużnika osobiście przez wierzyciela bądź za pośrednictwem pełnomocnika.

Przy samodzielnym podejmowaniu przedsądowych działań windykacyjnych przez wierzyciela warto pamiętać, że nie powinny one wyczerpywać znamion tzw. „nękającej widndykacji”.

Radca prawny Warszawa

Za przykłady tzw. nękającej windykacji uznać można:

 • kierowanie licznych wezwań do dłużnika drogą pocztową lub nadmierne kontaktowanie się z dłużnikiem telefonicznie
 • nękanie dłużnika telefonami lub wezwaniami drogą pocztową po prawomocnym oddaleniu powództwa skierowanego przeciwko niemu
 • kontaktowanie się telefoniczne z dłużnikiem w godzinach wieczornych lub nocnych, w tym przy wykorzystaniu automatycznej sekretarki, a także w okresie pobytu dłużnika w pracy (uzasadnienie wyr. SA we Wrocławiu z 15.2.2013 r.
 • stwarzanie pozorów podejmowania czynności, które mogły być według obowiązujących przepisów dokonywane dopiero po wszczęciu egzekucji sądowej, jak np. wyjawienie majątku dłużnika, które są zastrzeżone do kompetencji sądu, np. przez przesyłanie kwestionariusza wywiadu w celu ustalenia majątku dłużnika
 • dokonywanie czynności windykacyjnych w sytuacji, kiedy wierzyciel powziął wątpliwości odnośnie do wiarygodności złożonego podpisu pod umową
 • podejmowanie intensywnych działań windykacyjnych przy jednoczesnym nierespektowaniu protestów dłużnika co do kontaktów z nim przez wierzyciela
 • stosowanie wizyt tzw. „windykatorów terenowych”, „lustracja mieszkania”, pobieranie próbek pisma, czy bezpodstawny wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
 • natarczywe ponawianie wezwania do zapłaty bez uzyskania tytułu egzekucyjnego
 • kierowanie czynności windykacyjnych do krewnych lub sąsiadów dłużnika.

nękająca windykacja

Windykacja przedsądowa – zalety

Windykacja przedsądowa – wady

Negocjacje ugodowe

Mediacje pozasądowe (umowne)

Arbitraż (postępowanie przed sądem polubownym)

Sprzedaż wierzytelności

Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa

Prawnik Warszawa

Radca Prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *